982460627

CONDICIÓNS XERAIS DE ACCESO E USO DO SITIO WEB
CASAGRANDEDEROSENDE.COM

 

O sitio web www.casagrandederosende.com é propiedade de TURISMO E ARQUITECTURA RURAL Sl (en diante, TURISMO E ARQUITECTURA RURAL), con domicilio a efectos de notificacións en RUA ROSENDE, S/n, 27460 Sober, Lugo , CIF núm. B27181502 , e dirección de correo electrónico rosende@pazosdegalicia.com, e a través do mesmo proporciónase información sobre as súas actividades e/o servizos.

O acceso e uso do sitio web atribúe ao que o realiza a condición de “Usuario” e implica a aceptación íntegra, expresa e sen reservas das presentes condicións xerais, vixentes no momento do acceso. Se o usuario non comprendese na súa totalidade as presentes condicións de uso ou non estivese #de acordo con as mesmas, deberá absterse de utilizar e operar a través deste sitio web.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de TURISMO E ARQUITECTURA RURAL por parte dos usuarios que accedan e/o naveguen por www.casagrandederosende.com. As presentes condicións xerais expóñense en todas e cada unha das páxinas do sitio web casagrandederosende.com, para que os usuarios poidan lelas, imprimilas e arquivalas.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO.

A utilización do sitio web de TURISMO E ARQUITECTURA RURAL é gratuíta e non require o previo rexistro do usuario. Naqueles casos que o acceso e/o uso de determinados servizos e/o contidos requirisen o rexistro ou subscrición dos usuarios, será necesario que estes acepten previamente a correspondente Política de Privacidade e as Condicións Xerais específicas, non sendo posible o acceso aos mesmos sen a devandita aceptación.

As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario para realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren dereitos ou intereses de terceiros (dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc.)/ etc.), ou a normativa vixente.

TURISMO E ARQUITECTURA RURAL prohibe expresamente:
– Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo, por calquera medio, calquera tipo de dano aos sistemas de TURISMO E ARQUITECTURA RURAL ou a terceiros.
– Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (“spamming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”).

O usuario comprométese a non utilizar o sitio web, nin os contidos ou información e/o os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

TURISMO E ARQUITECTURA RURAL poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais.

SEGUNDA.- CONTIDOS.

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por TURISMO E ARQUITECTURA RURAL, utilizando fontes internas e externas, de tal modo que TURISMO E ARQUITECTURA RURAL unicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.

TURISMO E ARQUITECTURA RURAL resérvase o dereito para modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web. TURISMO E ARQUITECTURA RURAL non asegura nin se responsabiliza do correcto funcionamento das ligazóns a sitios web de terceiros que figuren no sitio web.

Ademais, a través do sitio web casagrandederosende.com, poden poñerse ao dispor dos usuarios, servizos gratuítos e/o de pago ofrecidos por terceiros alleos, os cales se rexerán polas condicións particulares dos devanditos servizos. TURISMO E ARQUITECTURA RURAL non garante en ningún caso a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exonerado de calquera tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos.

 

TERCEIRA.- RESPONSABILIDADE.

TURISMO E ARQUITECTURA RURAL en ningún caso será responsable de:
– Os fallos e incidencias que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.
– Da produción de calquera tipo de dano que os usuarios ou terceiros puidesen ocasionar no sitio web.
– Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de ligazóns ou links.

TURISMO E ARQUITECTURA RURAL resérvase o dereito para suspender o acceso sen aviso previo/previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata o aseguramento da efectiva responsabilidade dos danos que puidesen producirse.

TURISMO E ARQUITECTURA RURAL colaborará e notificará á autoridade competente as incidencias anteriormente indicadas no momento en que teña coñecemento fidedigno de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

CUARTA.- DEREITOS DE AUTOR

Os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web casagrandederosende.com atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos, salvo consentimento expreso de TURISMO E ARQUITECTURA RURAL. TURISMO E ARQUITECTURA RURAL pode utilizar fontes externas para a elaboración dos seus contidos e establecer links ou hiperenlaces a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor das informacións así incluídas poderá solicitar en calquera momento a eliminación dos referidos contidos. Os materiais tanto gráficos como escritos enviados polos usuarios a través dos medios que se poñen á súa disposición no sitio web son propiedade do usuario quen afirma ao envialos a súa lexítima autoría e cede os dereitos de reprodución e distribución ao TURISMO E ARQUITECTURA RURAL.

QUINTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados da Lugo, renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

SEXTA.- MISCELANEA.

A declaración de nulidade dalgunha ou algunhas das cláusulas destas Condicións non prexudica a validez das restantes, que permanecerán vixentes. TURISMO E ARQUITECTURA RURAL poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento estas Condicións o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos, salvo recoñecemento expreso por parte de TURISMO E ARQUITECTURA RURAL.

Estas Condicións Xerais poderán ser modificadas por NOME COMERCIAL cando así o considere oportuno. A modificación fornecerá efectos desde o día seguinte á data da súa publicación.

Data de publicación 23-04-2023